Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020.

Pro města a obce patří zásobování pitnou vodou a následné odvádění odpadních vod mezi absolutní priority. Proto se jednotlivá zastupitelstva (prostřednictvím své společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.) začala zabývat otázkou dalšího období více než dva roky před vypršením stávajících smluv. První variantou bylo pokračování v současném modelu, respektive vyhlášení výběrového řízení, a opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s vítězem. Na základě vypracovaných odborných studií však byla zvolena druhá možnost, a to samostatné provozování.

Poté následovala řada společných konstruktivních jednání se zástupci provozovatele, respektive akcionáře Vodohospodářské společnosti Sokolov, společnosti Veolia, kdy došlo k vzájemné dohodě obou stran na obchodních podmínkách odprodeje části závodu Sokolovsko.

K tomuto účelu byla zřízená nová společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní podíl v ní drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj vlastník místní vodohospodářské infrastruktury. To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.

„Chceme vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouhodobě udržet solidární přístup a tím i regionální cenu,“

sdělil Ing. Vladimír Urban, jednatel VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.

Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 tisíc obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

Proč musím platit na jiný účet hned, když je změna od nového roku?

Na novou provozní společnost na Sokolovsku přechází pouze část závodu současného provozovatele, a proto s předstihem dochází k rozdělení systémů a databází zákazníků dle provozovaných lokalit. 

Z důvodu plynulého přechodu na novou provozní společnost, bylo nezbytné zřídit nový bankovní účet, který již od tohoto okamžiku budou zákazníci na Sokolovsku pro své úhrady plnohodnotně využívat. Tedy u těch zákazníků, kteří využívají formu trvalého příkazu, případně inkasa, požadujeme realizovat změnu v nastavení účtu již v průběhu tohoto roku.

Budu muset jet podepsat novou smlouvu, nebo mi přijde poštou? 

Vzhledem ke skutečnosti, že nová provozní společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. v souvislosti s koupí závodu vstoupí od 1.1.2021 do práv a povinností dosavadního provozovatele VOSS, nebude k žádné změně odběratelské smlouvy docházet, stávající smlouvy budou i nadále platné a účinné a pro novou provozní společnost v plném rozsahu závazné. Nebudou se tedy ani uzavírat nové odběratelské smlouvy. Pro odběratele se proto nic nemění, nebudou zatíženi žádnou významnou administrativou. Jedinou změnou bude již avizovaná změna na straně provozovatele (bude realizováno pouze informativně) a platebního místa, tj. bankovního účtu pro úhradu plateb.

Změna účtu u různých platebních kanálů u plateb za vodné, stočné (dále V+S) v roce 2020 
  • Platba faktury za V+S inkasem z účtu – je nutné u své banky změnit účet příjemce inkasa
  • Platba faktury za V+S trvalým příkazem – je nutné v trvalém příkazu změnit účet příjemce platby
  • Platba faktury za V+S příkazem (vzor) - je nutné ve vzoru změnit účet příjemce platby
  • Platba faktury za V+S na pokladně společnosti VOSS s.r.o. – účet dle údajů na faktuře
  • Platba faktury za V+S na terminálu Sazky – účet dle údajů na faktuře
  • Platba faktury za V+S pomocí platební brány – účet dle údajů na faktuře
  • Platba faktury za VS z účtu přes QR kód – účet dle údajů na faktuře
  • Platba faktury za V+S pomocí SIPO – žádná změna (provede společnost VOSS s.r.o. přes Českou poštu)

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska / Sokolovská vodárenská s.r.o.

Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Chlum svaté Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Oloví, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Těšovice, Vintířov.
Sokolovská vodárenská, s.r.o., Ulice Svatopluka Čecha čp. 1001, 356 01 Sokolov, Tel.: 352 605 341